Jump to Navigation

工作團隊

 工 作 團 隊 
    
 
教學卓越計畫主持人
姓名
 李 銓 校長
電話 (Phone)
 02-2881-2549
傳真  (Fax) 
 02-2881-0521
電子郵件
 clee@mail.mcu.edu.tw
 

 

 


 
 
總計畫主持人
姓名
 王金龍 副校長兼教務處長
電話 (Phone)
 02-2882-4564~2450
傳真  (Fax) 
 
電子郵件
 jlwang@mail.mcu.edu.tw
 

 

 


 
 
分項計畫一主持人
姓名
 賴守全 教務處副教務長
電話 (Phone)
 03-3507001~3260
傳真  (Fax) 
 
電子郵件
 sclai@mail.mcu.edu.tw
 

 

 


 
 
分項計畫二主持人
姓名
 遲文麗 教務處副教務長
電話 (Phone)
 02-2882-4564~2702
傳真  (Fax) 
 
電子郵件
 wlchyr@mcu.edu.tw
 

 

 


 
 
分項計畫三主持人
姓名
 王智立 前程規劃處處長
電話 (Phone)
 02-2882-4564~2736
傳真  (Fax) 
 
電子郵件
 clwang@mail.mcu.edu.tw
 

 

 


 
 
分項計畫四主持人
姓名
 劉國偉 國際教育交流處處長
電話 (Phone)
 02-2882-4564~2606
傳真  (Fax) 
 
電子郵件
 kwliu@mail.mcu.edu.tw
 

 

 


 
 
卓越計畫顧問
姓名
 楊瑞蓮 學務處學務長
電話 (Phone)
 02-2882-4564~2717
傳真  (Fax) 
 
電子郵件
 jlyang@mcu.edu.tw
 

 

 


 
 
卓越計畫顧問
姓名
 王豐緒 資工系教授
電話 (Phone)
 03-3507001~3836
傳真  (Fax) 
 
電子郵件
 fhwang@mail.mcu.edu.tw
 
 

 

Chinese, Traditional


Main menu 2

by Dr. Radut.